Pandora Learning Management System

รายวิชาทั้งหมด

(หลักสูตร)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

236,000

สินทรัพย์รวม

987,563

พนักงานทั้งหมด

987,563

หลักสูตรตัวอย่าง

การจัดการบริการลูกค้า

คู่มือการบริหารผลงานสำหรับผู้บังคับบัญชา

ตัวอย่างลูกค้าชั้นนำ